ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ανακοίνωση για πυροπροστασία σε δασικές εκτάσεις

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-5-2023 [ΦΕΚ Β΄/3475/24-5-2023] υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης, ενημερώνουμε τους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει κτίρια τα οποία:

«α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα: – Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79.
– Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
– Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις [μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών] της παρ. 3 του άρθρου 5 π.δ.
32/2016.
β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων [300]
μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες
δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως ισχύει.
δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων [300] μέτρων από τα όρια των
εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών
περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79».

Είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31 η /03/2024.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός [1] μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των ανωτέρω περ. α έως ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου