Επίσκεψη του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στη Δεσκάτη
Επίσκεψη του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στη Δεσκάτη

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 επισκέφθηκε το Δήμο μας η Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κα Σιόμου Τάσα προκειμένου να παρουσιάσει το ρόλο του Συμπαραστάτη του Πολίτη και την αποστολή του.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο Δημάρχου παραβρέθηκαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου και μέλη συλλόγων.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) «…δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα…».
Αποστολή του είναι :
§ Να δέχεται, εντός εξαμήνου από το συμβάν, ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των Επιχειρήσεων και  των Νομικών της Προσώπων.
§ Να διαμεσολαβεί ΔΩΡΕΑΝ ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους πολίτες-επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να επιλυθούν τα προβλήματά τους.
§ Να ελέγχει τις καταγγελλόμενες υπηρεσίες, κάνει συστάσεις και υποβάλλει προτάσεις προς επίλυση του θέματος
§ Να απαντά εντός 30 ημερών
§ Να συντάσσει ετήσια έκθεση και υποβάλλει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας
§ Δε δέχεται περιπτώσεις που εκκρεμοδικούν
§ Δεν επιβάλλει κυρώσεις, ποινές.

Πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή και λειτουργεί βασιζόμενη στους νόμους.
Η επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη γίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ακολουθεί τη θητεία του.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ