ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

    Μετά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4. «Βελτίωση  πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,   από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε δεκτή η υποβληθείσα αίτηση του Δήμου Δεσκάτης,  με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δήμου Δεσκάτης»  με δημόσια δαπάνη ύψους 500.000 ευρώ.

 

Γραφείο Τύπου Δημάρχου