Ένταξη έργων
Ένταξη έργων

Ο Δήμος Δεσκάτης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη δύο (2) έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  με τις με αριθ. πρωτ. 2399 / 28-07-2020 και 2442 / 29-07-2020 αποφάσεις του ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» τα έργα:

1. «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052397προϋπολογισμού συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 74.012,40 € (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά την υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του συνόλου του Δήμου Δεσκάτης. Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0404 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος  Δυτικής Μακεδονίας (EL09).2και τα παραδοτέα της Πράξης θα είναι:

Η Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης ως έκθεση παράστασης μιας υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιγράφει κατ’ ελάχιστον τα σημεία δειγματοληψίας, τον ορισμό των ζωνών παροχής ύδρευσης με υδρογεωλογικά κριτήρια και καθορισμό των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, τη σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίου, τη δημιουργία Διαχειριστικού εργαλείου (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής του, τη συμπλήρωση του με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, το διαμοιρασμό Ερωτηματολόγιο προς τους καταναλωτές, την καταγραφή των αποτελεσμάτων έρευνας και τέλος τη Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και τη Σύνταξη τελικής έκθεσης.

 

2. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052407προϋπολογισμού συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 245.554,14 € (με ΦΠΑ). Αντικείμενο της Πράξης είναι ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί ο Δήμος Δεσκάτης. Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0401 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και τα παραδοτέα της πράξης θα είναι η σύνταξη Ολοκληρωμένης Υδρογεωλογικήςμελέτης για τον καθορισμό των Ζωνών Προστασίας Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων του Δήμου Δεσκάτης.

Σκοπός των μελετών για τον καθορισμό ζωνών προστασίας ΥΥΣ είναι η προστασία της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης αυτών σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09),προκειμένου αφενός μεν να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία ρυπαντών στο πόσιμο νερό στην πηγή και να προστατευτεί η δημόσια υγεία, αφετέρου δε να ικανοποιηθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο (Οδηγία 2000/60/ΕΕ).