Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς
Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς

Από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ανακοινώνεται ότι:

Η υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2020-2021, ξεκινάει στις 11 Μαΐου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού στην οποία να δηλώνεται μεταξύ άλλων και ο Δήμος στον οποίο είναι δηλωμένο το παιδί.

β) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης, του παιδιού.

γ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική, πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του.

δ) Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεΐκη) εργάζεται.

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων.

ζ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται αίτηση και βεβαίωση γιατρού.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται από 11 Μαΐου μέχρι και 29 Μαΐου.

Λόγω της ειδικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο χώρο των πρώην ΚΕΠ (έναντι γυμνασίου Δεσκάτης) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και κατόπιν τηλ. ραντεβού στα τηλεφωνα:

Καραγιάννη Ευαγγελή 6975508821

ή

Τσουλτσίδου Σωτηρία 6937762618

Για τους λοιπούς παιδικούς σταθμούς η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Καρπερού.

Για τους παιδικούς εκτός της Δεσκάτης

Τσιούκα Αθανασία 6975362559

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ

Γραφείο προέδρου: ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2462351122

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ