ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Ο Δήμος Δεσκάτης ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης δύο (2) μελετών και ενός (1) τεχνικού έργου στον τομέα της ύδρευσης και του πόσιμου νερού.
Πιο συγκεκριμένα τα έργα που δημοπρατούνται είναι τα εξής:
 
1) ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, προϋπολογισμού 1.068.550,00 €.
Το τεχνικό έργο αφορά αντικατάσταση παλαιού αγωγού ύδρευσης στη θέση «Μέλοβο» με κατασκευή νέου εξωτερικού αγωγού μήκους 5,6 χιλιομέτρων, η κατασκευή του οποίου θεωρείται επιβεβλημένη καθώς ο παλαιός αγωγός έχει ξεπεράσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του και εμφανίζει έντονα σημάδια φθοράς και διαρροών. Με το έργο θα επιτευχθεί μεγάλη βελτίωση κάλυψης αναγκών ύδρευσης ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, εξοικονόμηση πόρων-ενέργειας και επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 
2) ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, προϋπολογισμού 61.292,70 €.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξασφάλιση των βασικών αναγκών του Δήμου Δεσκάτης αναφορικά με την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησής τους. Με την υλοποίηση της μελέτης θα εξασφαλιστούν βασικές ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, θα εκτιμηθεί αν το υπάρχον σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, θα γίνει παρακολούθηση, κατάλληλης φύσης και συχνότητας, προς έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παρεκλίσσεων από την επιθυμητή απόδοση και θα καταγραφούν οι αναγκαίες διαχειριστικές ρυθμίσεις παρακολούθησης και διαχειριστικές ενέργειες σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο των δημοτών-χρηστών-καταναλωτών του Δήμου. Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν στην ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή, στη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση και στη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.