ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Στις 3 Νοεμβρίου 2022, με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας, για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», προϋπολογισμού
372.580,65 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Επίσης στις 4 Νοεμβρίου 2022, με την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας,
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΡΟ», προϋπολογισμού
111.290,32 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου