Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους
Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ

                                    Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

Mε την παρ.2 του αρθ.51 του Ν 4647/2019 προβλέπεται ότι  οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπο-λογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμωνγια τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

Προσκαλούνται όλοι οι πολίτες του Δήμου Δεσκάτης όπως δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των κτισμάτων τους, προσκομίζοντας  στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Δήμου καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα Χασίων τα κάτωθι δικαιολογητικά.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Δικαιολογητικά:

  1. Εντυπο Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση που θα προμηθευτούν από το Δήμο
  2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
  3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων/ημιυπαιθρίων 
  4. Ε9 Ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
  5. Πρόσφατο λογαριασμό Ρεύματος των κτισμάτων τους

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Δικαιολογητικά:
1.         Συμβόλαιο κτήσης (φωτοτυπία)
2.         Ε9 ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
3.         Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
4.         Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που το ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί στο παρελθόν καθώς   και  Υ/Δ ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται. 
5.         Τακτοποίηση αυθαιρέτων/ημιυπαιθρίων

Όλα τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται σε αντίγραφα .

Σας ενημερώνουμε ότι και στους βοηθητικούς  χώρους (υπόγεια,κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.α) επιβάλλονται  Δημοτικά τέλη.

Μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης επιφάνειας ακινήτων, δηλαδή μετά την 31/3/2020 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή βάση του Ν 4647/2019 και  θα ισχύει ότι προβλέπει  η σχετική νομοθεσία με την επιβολή τελών  αναδρομικά από 2009 και πρόστιμα της τελευταίας πενταετίας.

Πληροφορίες : Μπαγκράτσα Χρυσούλα (2462351110)

                            Καραστέργιος Ευθύμιος (2462351109)                      

                            Γαλάνης Γεώργιος             (2462351124)