Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α.

Φυτική Παραγωγή
1. Αναγγελία Ζημίας προς τον ΕΛ.Γ.Α.-για ζημιές που γίνονται στη Φυτική Παραγωγή – ήτοι Παγετός – Παγετός – Χαλάζι – Ανεμοθύελλες κ.α
2. Παραλαβή δηλώσεων ζημιών Φυτικής Παραγωγή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.)
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.)

Ζωικό Κεφάλαιο
1. Αναγγελία ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου.
2. Παραλαβή δηλώσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1.Φωτοτυπία Ταυτότητας.
2.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.)
3.Φωτοτυπία λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.)
Τηλέφωνα: 2462351143