Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Το Γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης εξυπηρετεί κάθε πολίτη που έχει οικονομικές συναλλαγές πάσης φύσης με το Δήμο.
Λόγω της πολυπλοκότητας των αντικειμένων της υπηρεσίας και του ευρύτατου νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα της δεν γίνεται λεπτομερής παρουσίαση σχετικών δικαιολογητικών αλλά και απλή αναφορά των γενικών υπηρεσιών. Για κάθε πληροφορία συνίσταται η προηγούμενη επικοινωνία μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που δίνονται.
Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 8:00 – 13:30.
Τηλέφωνο : 2462351173, 2462351124
Διεύθυνση : Πλατεία Δημαρχείου – Στο κτίριο του Δημαρχείου

Προσφερόμενες υπηρεσίες :
1.- Πληρωμές οφειλών
2.- Διενέργεια πληρωμών που σχετίζονται με τα έξοδα του Δήμου. – Εξόφληση Χρηματικών
Ενταλμάτων.
3.- Χορήγηση βεβαιώσεων περί εξόφλησης οφειλών (για εισφορά κ.λ.π.)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά έ έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Για κάθε συναλλαγή απαραίτητα είναι:
1. Η προσκόμιση του Α.Φ.Μ.
2. Το Δελτίο ταυτότητας.
Πρόσθετες Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
1.-Άδεια Διαφήμισης – Τοποθέτηση Διαφημιστικών Πινακίδων σε : Έδαφος, Ιδιωτικά Οικόπεδα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
I. Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου
II. Τοπογραφικό διάγραμμα
III. Κάτοψη και θέση πινακίδας
IV. Στατική μελέτη
V. Αρχιτεκτονική όψη
VI. Οικοδομική άδεια πινακίδας
Σημ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τις διαφημίσεις κατατίθενται στο Γραφείο Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας και προωθούνται στο αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2.- Έκδοση Παραβόλου Πλειστηριασμού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
I. Το Α.Φ.Μ.
3.- Παράβολο Ίδρυσης Καταστήματος
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Το Α.Φ.Μ.
II. Δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά από το Γραφείο εφόσον έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο γραφείο.
4.- Άδεια Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου (για τραπεζοκαθίσματα )
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Απλή αίτηση
ΙΙ. Το Α.Φ.Μ.
5.- Βεβαίωση Τετραγωνικών για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής
ΙΙ. Ταυτότητα του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή εφόσον υπάρχει
ΙΙΙ. Α.Φ.Μ. του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή εφόσον υπάρχει