ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
 
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955 (TA-01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16850) Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ο Δήμος Δεσκάτης υπέβαλε αίτηση για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 2.969.428,00 € €.
Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη πράξη αφορά στην επέκταση συστήματος τηλελεέγχου – τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών στα δίκτυα ύδρευσης των ΔΕ Δεσκάτης και Χασίων του Δήμου Δεσκάτης. Η συνολική μελέτη είναι ενιαία και προβλέπει την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος στο σύνολο των βασικών υποδομών υδροδότησης των δύο Δημοτικών Ενοτήτων.
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης που αφορά στη ΔΕ Δεσκάτης, περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών ύδρευσης σε 17 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), 4 τοπικούς σταθμούς ελέγχου ποιότητας και πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π). 1.150 σταθμούς μετρητών κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) και 1 Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.424.880,00 πλέον ΦΠΑ.
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης που αφορά στη ΔΕ Χασίων, περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών ύδρευσης σε 13 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), 6 τοπικούς σταθμούς ελέγχου ποιότητας και πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π). 980 σταθμούς μετρητών κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 969.820,00 (πλέον ΦΠΑ 24%).
ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ .