ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ)
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ)
 
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ)
 
Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 10275/29-01-2021 απόφασης ∆ιεύθυνσης ∆ασών Γρεβενών, µε θέµα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» .
Έχοντας υπόψη:
 
1. Την µε αρ. 10275/29-01-2021 απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών Γρεβενών.
2. Την παράγραφο 1, του άρθρου 39, του Ν. 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2% και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 83Α΄).
 
Αποφασίζουμε
Τροποποιούµε την µε αρ. 10275/29-01-2021 απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών Γρεβενών µε θέμα «Ανάρτηση
Δασικού Χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
 
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής, προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσµίας, είναι η 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20
ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2021,
ημέρα Δευτέρα». Κατά τα λοιπά η µε αριθμό 10275/29-01-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.