Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021 – Αποδοχή ποσού 28.100,00 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19