Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.