Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2022, βάσει του Νόμου 4412/2016.