Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών χωρίς εγκριθέντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 158-160 του Ν.3463/06