Πρόσληψη προσωπικού αντιμετώπισης κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών (πυροπροστασίας).