Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ