ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ wifi Hotspots ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ