Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2022