Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου