Παροχή γνώμης προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για τον ετήσιο απολογισμό δράσεων 2023