Παραίτηση από ένδικα μέσα από απορριπτική απόφαση επί προσφυγής