Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΑΑΥ 211 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΗΙ 1051