Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αιτήματος λήψης δανείου, για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 2017.