ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ Α΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014