ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ /ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ