Συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου:”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Διαμόρφωση εργαστηρίου ηλεκτρολογίας)”