Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ως προς την τακτοποίηση της υπ΄αριθμ. 52/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί διόρθωσης του τίτλου του έργου «Κατασκευή τομών δρόμων Δ.Ε. Χασίων» στο ορθό «Επισκευή τομών δρόμων Δ.Ε. Χασίων».