ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ