Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Παπαπέτρου Γεωργίου για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου για σταβλισμό αγελάδων και χώρου για βοσκή.