Αποδοχή ποσού 1.030,00 € με τίτλο « Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων » του άρθρου 9 του Ν. Δ. 703/70 »