ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού-2ος Λογαριασμός-ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ 051/22