Επί αιτήματος Γεωργίου Κοτσίρα σχετικά με υλοτομία και όρια στο συν/σμό Γηλόφου