Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης – Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου μας λόγω συνταξιοδότησης