Έγκριση των πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθειας τροφίμων για το έτος 2022» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων