Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα τμήματα που απέβησαν άγονα του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022»