Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού» με αριθμό μελέτης 52/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ