Έγκριση κατασκευής Καλλιτεχνικού Ιστορικού Έργου «Μνημείο Δήμητρας»