Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δράσης 4Β.11.02a. «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας» του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, για ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».