Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » συνολικού ποσού 868.000,00 € για την εκτέλεση του έργου « Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας ( βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ».