Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καρπερού και την υλοτομία του τμήματος 4β, 4δ, για το έτος 2020 και παράταση της υλοτομίας των εν λόγω τμημάτων για το έτος 2021