« Διευκρινιστική της αριθμ. 10/2022 απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων – μελών στην Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων της Υ.Α 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/1975’)»