ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ( Πληρωμή προκαταβολής για υπαγωγή σε ρύθμιση 36 δόσεων)