ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΚΔ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 187/2018