Χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 συνολικού ποσού 132.556,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).