Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 04100002-ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.-6782/09-10-2018 18SYMV003812898