Απόλυση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Μπαρμπούτα Αθανασίου του Γεωργίου λόγω συνταξιοδότησης .