Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του υδρονομέα