ΑΠΟΦΑΣΗ 192-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2023